Sanitair

 

TOILETTEN    
     
Eco Toilet  Inclusief eindschoonmaak  
Plaszuil  Inclusief eindschoonmaak  
Toiletwagen  Inclusief eindschoonmaak en aansluitkosten  
     
WASBAKKEN    
     
2 personen  Inclusief eindschoonmaak  
4 personen  Inclusief eindschoonmaak